យើងផ្ដោតលើគុណភាព និងសុខភាពសត្វ

អង់រ៉ូកាអិនសេ (Enro KNC)

ថ្នាំផែនដី Ampicillin 1g

ថ្នាំផែនដី Aminoboster

ថ្នាំផែនដី Septotryl

ថ្នាំផែនដី G-E-C

ថ្នាំផែនដី Oxyclin-D

ថ្នាំផែនដី ក្អក

ថ្នាំផែនដី World-Sone

ថ្នាំផែនដី Diarrhea Piglet

ថ្នាំផែនដី Fer Gentyl

ថ្នាំផែនដី Vita B1

ថ្នាំផែនដី Dexaject

ថ្នាំផែនដី Super Ivomec

ថ្នាំផែនដី Vitamin C

ថ្នាំផែនដី Enrovet

ថ្នាំផែនដី Anflox 100

ថ្នាំផែនដី B-Complex C

ថ្នាំផែនដី Gentamycin 40%

ថ្នាំផែនដី Anagine 30%

ថ្នាំផែនដី Linco 10%

ថ្នាំផែនដី Pararin+B12

ថ្នាំផែនដី Colenro

ថ្នាំផែនដី Vita B1.B6.B12

ថ្នាំផែនដី Gentatylo D

ថ្នាំផែនដី Bactrim

ថ្នាំផែនដី Albipen 5%

ថ្នាំផែនដី Atropin

ថ្នាំផែនដី Enro 100

ថ្នាំផែនដី Tylo DC

ថ្នាំផែនដី Multivet

ថ្នាំផែនដី Levamisol

ថ្នាំផែនដី Analgin

ថ្នាំផែនដី Para 100

ថ្នាំផែនដី Tylanro 5+5

ថ្នាំផែនដី អង្គែរ-ព្រូន

ថ្នាំផែនដី Ana+ Dexa

ថ្នាំផែនដី Tylan.C.B

ថ្នាំផែនដី Coligen

ថ្នាំផែនដី ADE Bcomplex

ថ្នាំផែនដី Ampidexalone

ថ្នាំផែនដី Fer B12

ថ្នាំផែនដី Blue Spray

ថ្នាំផែនដី Tylosin P.C

ថ្នាំផែនដី E C P

ថ្នាំផែនដី B-Complex

ថ្នាំផែនដី Chlorasone

ថ្នាំផែនដី Enrovet

ថ្នាំផែនដី Chlotetrason

ថ្នាំផែនដី Vitamin ADE3E

ថ្នាំផែនដី Calcium B12

ថ្នាំផែនដី Para+C

ថ្នាំផែនដី Anal+C

ថ្នាំផែនដី Norflox Oral

ថ្នាំផែនដី Enro Oral

ថ្នាំផែនដី Worldclean

បំប៉ន (Weight Inc)

អឺ.តេ.អេសប្លាស (E T S Plus)

ទែររ៉ាមីស៊ីន ៥០០ (Terramycin 500)

ហ្សង់តាកូវីត (Genta Covit)

គ្រុនក្តៅ (Ague)

ជំនួយបណ្តូលស៊ុតអោយក្រហម (Red Color)

អ៊ីវ៉ូម៉ិច (Ivomec)

ន័រហ្លុកហ៊្សាក់ស៊ីន ៣០% (Norfloxacin 30%)

មៀលឡាក់ (Milk Lac)

កាល់ស៊ី-អាដេអឺវីត (Calci-ADE Vit)

តេ តេ អេស ប្លាស (T T S Plus)

អាដេអឺបេកុំប្លិច (ADE Bcomplex)

អាណាល់ហ្សាំង+សេ (Analgin+C)

វើលដ៏មិច១ (World Mix 1)

វើលដ៏មិច១ (World Mix 1)

វីតាប្លិច (Vitaplex)

ថ្នាំផែនដី Penstrep

អឺ.តេ.អេស (E.T.S)

ប៉ារ៉ា+សេ (Para+C)

ស្វាយមីណឺរ៉ាល់ (Swine Mineral)

ថ្នាំបង្កើនទឹកដោះ (Milk Inc)

ចំណីជាតិទឹកដោះគោសំរាប់ជ្រូក (SWINE MILK)

ម៉េតឌីហ្វីស (Medifish) សមាសធាតុៈ

សូវមៀល (Sow Milk)

គូឡាក់ទិច (KUYLACTIC 100)

វើលដ៏មិច១ ថ្មី (New-World Mix 1)

ប្រេមិច-អេហ្វ អេស (Premix FS)

មុលទី-ហ្វែម អឹមអែហ្វ៦ (វីតាមីន ព្រីមិច)

គ្លរបាក់ទ្រីម (Chlorbactrim)

ហ្សង់តាកូវីត (Genta Covit)

ស្រ្តិបតូ.ណេអូ.ទែរ៉ា (Strepto.Neo.Terra)

ថ្នាំកូនជ្រូករាគ (Diarrhea Piglet)

តេ តេ អេស (T T S)

ប្រូកាអ៊ីន ប៉េនី (Peni-Procain)

វិតាមីន ៥០០ (Vitamin 500)

ន័រហ្វុក អាណា-សេ (Norflox Ana+C)

អង់រ៉ូ-កូលីស្ទីន (Enro-Colistin)

ឡេវា (Leva)

ន័រហ្វុកហ្ស៊ីន (Norfloxine)

អង់រ៉ូកាអិនសេ (Enro KNC)

ក្លទីឡង់វីត (Chlotylan Vit)

អឺ.តេ.អេស (E.T.S)

សម្រាប់កូនជ្រូកស៊ីពី ១សប្តាហ៍ ទៅ ២០គក្រ ប្រូតេអ៊ីន ២០%

អាម៉ុកកូលី (Amoxcoli)

ប៊ីយ៉ូទីន-ហ្វ័ត (Biotin-Fort)

ឡាំងកូស៊ីន (Lincosin)

អូហ្គាវីត (Ogavit)

អង់ទី-ស្រ្តេស (Anti-Stress)

ហ្សង់តាអង់រ៉ូកូលី

អាណាល់ហ្សាំង+សេ (Analgin+C)

វីតា.អេលីតត្រូលីត (Vita.Electrolytes)

អ៊ីម៉ិចកាណា អាដេអឺហ្វីស

ទែររ៉ាមីស៊ីន ៥០០ (Terramycin 500)

អេរីស៊ុលហ្វា (Ery-Sulfa)

អំពីស៊ុលទ្រីមកាណា (Ampisultrimkana)

ម៉ាឡាជីតគ្រីន (Malachite Green)

វីតាប្លិច (Vitaplex)

អេកូលី(ហើមក្បាល) (E.coli Swell Head)

អឺអេសតេ ប៉ារ៉ាសេ EST Para C

អង់រ៉ូដុកស៊ីកុលវីត

អឺ.តេ.អេសប្លាស (E T S Plus)

វីតាមីនសេ (Vitamin C)

សំរាប់មាន់បីសាសន៍អាយុពី ១ ថ្ងៃ ដល់ លក់ ប្រូតេអ៊ីន ១៨%

សំរាប់មាន់បីសាសន៍អាយុពី ១ ថ្ងៃ ដល់ លក់ ប្រូតេអ៊ីន ១៨%

សំរាប់កូនទាអាយុពី ១ ថ្ងៃ ដល់ ២១ ថ្ងៃ ប្រូតេអ៊ីន ២១%

សំរាប់មាន់បីសាសន៍អាយុពី ១ ថ្ងៃ ដល់ លក់ ប្រូតេអ៊ីន ១៨%

សំរាប់មាន់សាច់អាយុពី៣សប្តាហ៌ ដល់លក់ ប្រូតេអ៊ីន ១៩%

សម្រាប់មាន់សាច់អាយុពី ១ ថ្ងៃ ដល់ ៣ សប្តាហ៍ ប្រូតេអ៊ីន ២១%

មេចំណីសំរាប់ជ្រូកសាច់ពី១៥គក្រ ដល់លក់ ប្រូតេអ៊ីន ៤៦%

មេចំណីសំរាប់ជ្រូកសាច់ពី១៥គក្រ ដល់លក់ ប្រូតេអ៊ីន ៤០%

មេចំណីសំរាប់ជ្រូកមេក្រមុំមេ ផើមនិងមេបំបៅកូនប្រូតេអ៊ីន៣៦%

ចំណីសំរាប់ជ្រូកមេបំបៅកូន ប្រូតេអ៊ីន ១៨%

ចំណីសំរាប់ជ្រូកមេក្រមុំ មេផើម ប្រូតេអ៊ីន ១៤%

សំរាប់ជ្រូកសាច់ស៊ីពី ៨០គក្រ ដល់ លក់ជ្រូក ប្រូតេអ៊ីន ១៦%

សំរាប់ជ្រូកសាច់ស៊ីពី ២០គក្រ ទៅ ៨០គក្រ ប្រូតេអ៊ីន ១៨%

សំរាប់កូនជ្រូកស៊ីពី ១៥គក្រ ទៅ ៣០គក្រ ប្រូតេអ៊ីន ១៩%

សំរាប់កូនជ្រូកស៊ីពី ១សប្តាហ៍ ទៅ ២០គក្រ ប្រូតេអ៊ីន ២១%

ចំណី​ទឹកដោះបង្ហាត់​កូនជ្រូក​រៀន​ស៊ីចំណី ប្រូតេអ៊ីន២១%

ចំណី​សម្រេច​ប្រភេទ​គ្រាប់ សំរាប់​ទាពង ប្រូតេអ៊ីន ១៩%

សម្រាប់​កូនទា​អាយុពី ១​ថ្ងៃ ដល់ ២១​ថ្ងៃ ប្រូតេអ៊ីន​២១%

សម្រាប់​មាន់សាច់​អាយុពី ៣​សប្តាហ៌ ដល់​លក់

សម្រាប់​កូនមាន់​សាច់អាយុ​ពី១​ថ្ងៃដល់៣​សប្តាហ៍ ប្រូតេអ៊ីន​២១%

សម្រាប់​ជ្រូកសាច់ពី១៥គក្រ​​ដល់​​លក់ ប្រូតេអ៊ីន ៤៦%

សម្រាប់​ជ្រូកសាច់​ស៊ីពី ៦០គក្រ ដល់ លក់ជ្រូក ប្រូតេអ៊ីន ១៦%

សម្រាប់​កូនជ្រូក​ស៊ីពី ២០គក្រ ទៅ ៦០គក្រ ប្រូតេអ៊ីន ១៧%

ចំណី​បង្ហាត់​កូនជ្រូក​អោយ រៀន​ស៊ីចំណីប្រូតេអ៊ីន២១%