103

សំរាប់មាន់បីសាសន៍អាយុពី ១ ថ្ងៃ ដល់ លក់ ប្រូតេអ៊ីន ១៨%

ចំណីសម្រេចប្រភេទគ្រាប់ សំរាប់មាន់បីសាសន៍អាយុពី ១ ថ្ងៃ ដល់ លក់ ប្រូតេអ៊ីន ១៨%

Bloods Chicken Feed     Protein 18%

Category:

Description

103

ចំណីសម្រេចប្រភេទគ្រាប់ សំរាប់មាន់បីសាសន៍អាយុពី ១ ថ្ងៃ ដល់ លក់ ប្រូតេអ៊ីន ១៨%

Bloods Chicken Feed     Protein 18%

  • មានក្លិនត្រីសមុទ្រទាក់ទាញអោយមាន់ចូលចិត្តស៊ី
  • មីក្រូជីវសាស្ត្រ(Pro-Biotic) ជូយធ្វើអោយងាយស្រួលរំលាយអាហារ និងស្រូបយកបានល្អ
  • មានបន្ថែមនូវឳសថ និងជីវជាតិចំរុះ សំរាប់ជួយថែបំប៉ន កូនមាន់ឳ្យមានសុខភាពរឹងមំាល្អ ផ្តល់ការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស
ប្រូតេអ៊ីន ខ្លាញ់ កាកសំណល់ សំណើម
≥​  18​% ≥ 3% ≤ 5% ≤ 13%

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “សំរាប់មាន់បីសាសន៍អាយុពី ១ ថ្ងៃ ដល់ លក់ ប្រូតេអ៊ីន ១៨%”