101

សម្រាប់មាន់សាច់អាយុពី ១ ថ្ងៃ ដល់ ៣ សប្តាហ៍ ប្រូតេអ៊ីន ២១%

ចំណីសម្រេចប្រភេទគ្រាប់បំបែក សម្រាប់មាន់សាច់អាយុពី ១ ថ្ងៃ ដល់ ៣ សប្តាហ៍ ប្រូតេអ៊ីន ២១%

Broiler Starter Crumble Feed     Protein 21%

Category:

Description

101

ចំណីសម្រេចប្រភេទគ្រាប់បំបែក សម្រាប់មាន់សាច់អាយុពី ១ ថ្ងៃ ដល់ ៣ សប្តាហ៍ ប្រូតេអ៊ីន ២១%

Broiler Starter Crumble Feed     Protein 21%

  • មានក្លិនត្រីសមុទ្រទាក់ទាញអោយស៊ីច្រើន
  • មីក្រូជីវសាស្ត្រ(Pro-Biotic) ជួយធ្វើអោយងាយស្រួលរំលាយអាហារ និងស្រូបយកបានល្អ
  • មានបន្ថែមនូវឳសថ និងជីវជាតិចំរុះ សម្រាប់ជួយថែបំប៉ន កូនមាន់ឳ្យមានសុខភាពរឹងមំាល្អ ផ្តល់ការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស
ប្រូតេអ៊ីន ខ្លាញ់ កាកសំណល់ សំណើម
≥​  21% ≥ 3% ≤ 5% ≤ 13%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “សម្រាប់មាន់សាច់អាយុពី ១ ថ្ងៃ ដល់ ៣ សប្តាហ៍ ប្រូតេអ៊ីន ២១%”