26

ថ្នាំបង្កើនទឹកដោះ (Milk Inc)

ថ្នាំបង្កើនទឹកដោះ

(Milk Inc)

សមាសធាតុផ្សំ

  • ………………………………10mg – Vitamin B12…………………………….50mg
  • Vitamin B1……………………………..500mg – Ferric Amonium Citrate (or Ferrous
  • Vitamin B2……………………………..250mg – Oxalate)…………………………..15,000mg
  • Vitamin B6……………………………..250mg – Ca pantothenate…………………….150mg
Category:

Description

ថ្នាំបង្កើនទឹកដោះ

(Milk Inc)

សមាសធាតុផ្សំ

  • ………………………………10mg – Vitamin B12…………………………….50mg
  • Vitamin B1……………………………..500mg – Ferric Amonium Citrate (or Ferrous
  • Vitamin B2……………………………..250mg – Oxalate)…………………………..15,000mg
  • Vitamin B6……………………………..250mg – Ca pantothenate…………………….150mg

 

​ការប្រើប្រាស់  

          បង្កើនទឹកដោះសំរាប់ជ្រូកបំបៅកូន ទឹកដោះល្អ ជួយការពាររាគដល់កូនជ្រូកកំពុងបំបៅដោះ ការពារក្រិន ស៊ីច្រើន ធំលឿន និង លូតលាស់ល្អ។

 

របៀបប្រើប្រាស់ៈ

          មេជ្រូកទើបកើតកូន ១កញ្ចប់(៥០០ក្រ) សំរាប់ ១០ថ្ងៃ រឺ ២០ថ្ងៃ ស៊ីជាប់រហូតក្នុងរយៈពេលបំបៅកូន។                 

ប្រយ័ត្នៈ                   ថែរក្សាទុកកន្លែងត្រជាក់តែស្ងួតជៀសវាងត្រូវកំដៅថ្ងៃ។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ថ្នាំបង្កើនទឹកដោះ (Milk Inc)”