8

វិតាមីន ៥០០ (Vitamin 500)

វិតាមីន ៥០០

(Vitamin 500)

សមាសធាតុផ្សំ

 • Vitamin A…………………………..3,000,000UI – Vitamin B6…………………………………200g
 • Vitamin D3…………………………..100,000UI – Vitamin C……………………………..1,000mg
 • Vitamin E…………………………………..200UI – Lysin……………………………………1,500mg
 • Vitamin B1………………………………..250mg – Folic Acid…………………………………150mg
 • Vitamin B2………………………………..150mg – Methionin………………………………1,000mg
 • Vitamin B5………………………………..650mg
Category:

Description

វិតាមីន ៥០០

(Vitamin 500)

សមាសធាតុផ្សំ

 • Vitamin A…………………………..3,000,000UI – Vitamin B6…………………………………200g
 • Vitamin D3…………………………..100,000UI – Vitamin C……………………………..1,000mg
 • Vitamin E…………………………………..200UI – Lysin……………………………………1,500mg
 • Vitamin B1………………………………..250mg – Folic Acid…………………………………150mg
 • Vitamin B2………………………………..150mg – Methionin………………………………1,000mg
 • Vitamin B5………………………………..650mg

 

​ការប្រើប្រាស់  

 • ជំនួយវិតាមីន ខនិច និងអាស៊ីតអាមីន ដើម្បីអោយសត្វធំធាត់លឿនស៊ីច្រើន បង្កើនសុខភាពការពារជម្ងឺ។
 • ការពារ និង ព្យាបាលជម្ងឺខ្វះជាតិវិតាមីន ជម្ងឺក្រិន ធំយឺត និងនៅពេលមានជម្ងឺផ្សេងៗទៀត។

 

របៀបប្រើប្រាស់ៈ        (ប្រើរហូតដល់លក់)

          – កូនជ្រូក គោ ក្របី ពពែៈ ១០០ក្រាម/៣០-៤០គីឡូចំណី

          – ជ្រូកមេ ជ្រូកបាៈ ១០០ក្រាម/៥០-៦០គីឡូចំណី

– ត្រី បង្កងៈ ១០០ក្រាម/២៥-៥០គីឡូចំណី

 

ប្រយ័ត្នៈ                   ថែរក្សាទុកកន្លែងត្រជាក់តែស្ងួតជៀសវាងត្រូវកំដៅថ្ងៃ។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “វិតាមីន ៥០០ (Vitamin 500)”