27

ស្វាយមីណឺរ៉ាល់ (Swine Mineral)

ស្វាយមីណឺរ៉ាល់

(Swine Mineral)

សមាសធាតុផ្សំ

  • Folic Acid……………………………..200mg – Zine…………………………….100,000mg
  • ………………………………20,000mg – Iodine………………………………..500mg
  • ……………………….5,000mg – Cobal………………………………..100mg
  • ………………………………..10,000mg – Selenium………………………20,000mg
  • …………………………..40,000mg
Category:

Description

ស្វាយមីណឺរ៉ាល់

(Swine Mineral)

សមាសធាតុផ្សំ

  • Folic Acid……………………………..200mg – Zine…………………………….100,000mg
  • ………………………………20,000mg – Iodine………………………………..500mg
  • ……………………….5,000mg – Cobal………………………………..100mg
  • ………………………………..10,000mg – Selenium………………………20,000mg
  • …………………………..40,000mg

 

​ការប្រើប្រាស់  

          ការពារបណ្តាលជំងឺខ្វះជាតិខនិច និង រ៉ែ។ បង្កើនសុខភាព ការពារស្រ្តេស និង បង្កើនការលូតលាស់ធំធាត់។

បង្កើនគុណភាពសាច់ល្អ។

 

របៀបប្រើប្រាស់ៈ        លាយក្នុងចំណីអោយស៊ីរាល់ថ្ងៃ

          កូនជ្រូកៈ ១គក្រ លាយ ៤០០គក្រចំណី

ជ្រូកធំៈ ១គក្រ លាយ ៣០០គក្រចំណី

ជ្រូកពូជៈ ១គក្រ លាយ ៤០០គក្រចំណី

                  

ប្រយ័ត្នៈ                   ថែរក្សាទុកកន្លែងត្រជាក់តែស្ងួតជៀសវាងត្រូវកំដៅថ្ងៃ។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ស្វាយមីណឺរ៉ាល់ (Swine Mineral)”