1

អឺ.តេ.អេស (E.T.S)

អឺ.តេ.អេស
(E.T.S)

សមាសធាតុផ្សំ

  • Erythromycin Thiocyanat. …………………………………………………………..18g
  • Trimethoprim…………………………………………………………………………….3.3g
  • Sulfadiazine Sodium………………………………………………………………..16.6g
Category:

Description

អឺ.តេ.អេស
(E.T.S)

សមាសធាតុផ្សំ

  • Erythromycin Thiocyanat. …………………………………………………………..18g
  • Trimethoprim…………………………………………………………………………….3.3g
  • Sulfadiazine Sodium………………………………………………………………..16.6g

ការប្រើប្រាស់ៈ

– សត្វស្លាបៈ CRD ផ្តាសាយ Salmonella រាក សត្វល្អិត និងជម្ងឺបង្កដោយមេរោគ Ecoli។

– ជ្រូក គោក្របីៈ រលាកសួត រលាកបំពង់ក ផ្តាសាយ រាគ ហៀរសំបោរ រលាកដោះ រលាកស្បួន ដំបៅ។

កំរិត និងវិធីប្រើ (ប្រើជាប់រយៈពេល ៣ ទៅ ៥ថ្ងៃ)

  • សត្វស្លាបៈ

– ការពារៈ       ១ក្រ លាយទឹក ៤លីត្រ ឬ ១ក្រ លាយចំណី២គក្រ។

– ព្យាបាលៈ     ១ក្រ លាយទឹក ២លីត្រ ឬ ១ក្រ លាយចំណី១គក្រ។

  • ជ្រូក គោ ក្របីៈ

– ការពារៈ       ១ក្រ លាយទឹក ២លីត្រ ឬ ១ក្រ លាយចំណី១គក្រ។

– ព្យាបាលៈ     ១ក្រ លាយទឹក ២លីត្រ ឬ ១ក្រ លាយចំណី០.៥គក្រ។

 

ប្រយ័ត្នៈ                     ថែរក្សាទុកកន្លែងត្រជាក់តែស្ងួតជៀសវាងត្រូវកំដៅថ្ងៃ។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “អឺ.តេ.អេស (E.T.S)”