កាល់ស៊ី-អាដេអឺវីត (Calci-ADE Vit)

ក្លទីឡង់វីត (Chlotylan Vit)

គូឡាក់ទិច (KUYLACTIC 100)

គ្រុនក្តៅ (Ague)

គ្លរបាក់ទ្រីម (Chlorbactrim)

ចំណីជាតិទឹកដោះគោសំរាប់ជ្រូក (SWINE MILK)

ជំនួយបណ្តូលស៊ុតអោយក្រហម (Red Color)

តេ តេ អេស (T T S)

តេ តេ អេស ប្លាស (T T S Plus)

ថ្នាំកូនជ្រូករាគ (Diarrhea Piglet)

ថ្នាំបង្កើនទឹកដោះ (Milk Inc)

ថ្នាំផែនដី Anagine 30%

ថ្នាំផែនដី B-Complex

ថ្នាំផែនដី B-Complex C

ថ្នាំផែនដី Bactrim

ថ្នាំផែនដី Chlorasone

ថ្នាំផែនដី Chlotetrason

ថ្នាំផែនដី Colenro

ថ្នាំផែនដី Dexaject

ថ្នាំផែនដី Diarrhea Piglet

ថ្នាំផែនដី E C P

ថ្នាំផែនដី Enrovet

ថ្នាំផែនដី Enrovet

ថ្នាំផែនដី Fer Gentyl

ថ្នាំផែនដី Gentamycin 40%

ថ្នាំផែនដី Gentatylo D

ថ្នាំផែនដី Linco 10%

ថ្នាំផែនដី Pararin+B12

ថ្នាំផែនដី Penstrep

ថ្នាំផែនដី Super Ivomec

ថ្នាំផែនដី Tylosin P.C

ថ្នាំផែនដី Vita B1

ថ្នាំផែនដី Vita B1.B6.B12

ថ្នាំផែនដី Vitamin ADE3E

ថ្នាំផែនដី Vitamin C

ថ្នាំផែនដី World-Sone

ថ្នាំផែនដី ADE Bcomplex

ថ្នាំផែនដី Albipen 5%

ថ្នាំផែនដី Aminoboster

ថ្នាំផែនដី Ampicillin 1g

ថ្នាំផែនដី Ampidexalone

ថ្នាំផែនដី Ana+ Dexa

ថ្នាំផែនដី Anal+C

ថ្នាំផែនដី Analgin

ថ្នាំផែនដី Anflox 100

ថ្នាំផែនដី Atropin

ថ្នាំផែនដី Blue Spray

ថ្នាំផែនដី Calcium B12

ថ្នាំផែនដី Coligen

ថ្នាំផែនដី Enro 100

ថ្នាំផែនដី Enro Oral

ថ្នាំផែនដី Fer B12

ថ្នាំផែនដី G-E-C

ថ្នាំផែនដី Levamisol

ថ្នាំផែនដី Multivet

ថ្នាំផែនដី Norflox Oral

ថ្នាំផែនដី Oxyclin-D

ថ្នាំផែនដី Para 100

ថ្នាំផែនដី Para+C

ថ្នាំផែនដី Septotryl

ថ្នាំផែនដី Tylan.C.B

ថ្នាំផែនដី Tylanro 5+5

ថ្នាំផែនដី Tylo DC

ថ្នាំផែនដី Worldclean

ថ្នាំផែនដី ក្អក

ថ្នាំផែនដី អង្គែរ-ព្រូន

ទែររ៉ាមីស៊ីន ៥០០ (Terramycin 500)

ទែររ៉ាមីស៊ីន ៥០០ (Terramycin 500)

ន័រហ្លុកហ៊្សាក់ស៊ីន ៣០% (Norfloxacin 30%)

ន័រហ្វុក អាណា-សេ (Norflox Ana+C)

ន័រហ្វុកហ្ស៊ីន (Norfloxine)

បំប៉ន (Weight Inc)

ប៉ារ៉ា+សេ (Para+C)

ប៊ីយ៉ូទីន-ហ្វ័ត (Biotin-Fort)

ប្រូកាអ៊ីន ប៉េនី (Peni-Procain)

ប្រេមិច-អេហ្វ អេស (Premix FS)

ម៉ាឡាជីតគ្រីន (Malachite Green)

មុលទី-ហ្វែម អឹមអែហ្វ៦ (វីតាមីន ព្រីមិច)

មៀលឡាក់ (Milk Lac)

ម៉េតឌីហ្វីស (Medifish) សមាសធាតុៈ

វិតាមីន ៥០០ (Vitamin 500)

វីតា.អេលីតត្រូលីត (Vita.Electrolytes)

វីតាប្លិច (Vitaplex)

វីតាប្លិច (Vitaplex)

វីតាមីនសេ (Vitamin C)

វើលដ៏មិច១ (World Mix 1)

វើលដ៏មិច១ (World Mix 1)

វើលដ៏មិច១ ថ្មី (New-World Mix 1)

សូវមៀល (Sow Milk)

ស្រ្តិបតូ.ណេអូ.ទែរ៉ា (Strepto.Neo.Terra)

ស្វាយមីណឺរ៉ាល់ (Swine Mineral)

ហ្សង់តាកូវីត (Genta Covit)

ហ្សង់តាកូវីត (Genta Covit)

ហ្សង់តាអង់រ៉ូកូលី

ឡាំងកូស៊ីន (Lincosin)

ឡេវា (Leva)

អង់ទី-ស្រ្តេស (Anti-Stress)

អង់រ៉ូ-កូលីស្ទីន (Enro-Colistin)

អង់រ៉ូកាអិនសេ (Enro KNC)

អង់រ៉ូកាអិនសេ (Enro KNC)

អង់រ៉ូដុកស៊ីកុលវីត

អំពីស៊ុលទ្រីមកាណា (Ampisultrimkana)

អាដេអឺបេកុំប្លិច (ADE Bcomplex)

អាណាល់ហ្សាំង+សេ (Analgin+C)

អាណាល់ហ្សាំង+សេ (Analgin+C)

អាម៉ុកកូលី (Amoxcoli)

អ៊ីម៉ិចកាណា អាដេអឺហ្វីស

អ៊ីវ៉ូម៉ិច (Ivomec)

អឺ.តេ.អេស (E.T.S)

អឺ.តេ.អេស (E.T.S)

អឺ.តេ.អេសប្លាស (E T S Plus)

អឺ.តេ.អេសប្លាស (E T S Plus)

អឺអេសតេ ប៉ារ៉ាសេ EST Para C

អូហ្គាវីត (Ogavit)

អេកូលី(ហើមក្បាល) (E.coli Swell Head)

អេរីស៊ុលហ្វា (Ery-Sulfa)