58

ថ្នាំផែនដី Chlotetrason

 • ថ្នាំផែនដី Chlotetrason
  • សមាសធាតុៈ
   • ……………………………………………………..10,000mg
   • Oxytetracycline HCL…………………………………………………..5,000mg
   • Dexamethasone…………………………………………………………….50mg
   • qsp………………………………………………………………………..100ml
Category:

Description

 • ថ្នាំផែនដី Chlotetrason
  • សមាសធាតុៈ
   • ……………………………………………………..10,000mg
   • Oxytetracycline HCL…………………………………………………..5,000mg
   • Dexamethasone…………………………………………………………….50mg
   • qsp………………………………………………………………………..100ml

 

 • ប្រសិទ្ធិភាពៈ
  • ជម្ងឺដោយមេរោគ Gram(+),(-) បង្កឡើង
  • ជម្ងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើម ផ្លូវរំលាយអាហារ ប្រដាប់បន្តពូជ
  • ជម្ងឺឆ្លងដោយ Rikettsia, Mycoplasma, Spiroclaetes និង Shigella
 • កំរិត និងរបៀបប្រើប្រាស់ៈ (ចាក់សាច់ដុំ)
  • សត្វធំៈ ១ម.ល/១០គក្រ ទម្ងន់សត្វ។
  • កូនជ្រូក ពពែ ចៀមៈ ០.៥ម.ល/១០គក្រ ទម្ងន់សត្វ។

ចាក់ ៣-៥ថ្ងៃ។ កុំចាក់លើសពី២០ម.ល។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ថ្នាំផែនដី Chlotetrason”