003

មេចំណីសំរាប់ជ្រូកមេក្រមុំមេ ផើមនិងមេបំបៅកូនប្រូតេអ៊ីន៣៦%

មេចំណីសំរាប់ជ្រូកមេក្រមុំ មេផើម​ និង មេបំបៅកូន​ ប្រូតេអ៊ីន ៣៦%

Concentrate For Sow              protein 36%

Category:

Description

003

មេចំណីសំរាប់ជ្រូកមេក្រមុំ មេផើម​ និង មេបំបៅកូន​ ប្រូតេអ៊ីន ៣៦%

Concentrate For Sow              protein 36%

មេចំណីសម្រាប់លាយជាមួយពោត កញ្ចុងអង្ករ កន្ទក់​ ឬ​ កាកបាយស្រា​ ដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្តស់ និង ងាយរំលាយ

  • មេមានឆ្អឹងជើងរឹងមុំា
  • មានកូនច្រើន និង សុខភាពល្អ
  • មានទឹកដោះចិញ្ចឹមកូនច្រើន
  • មានកូនច្រើនដង
  • មានឳសថសម្រាប់ជួយផ្សះស្បូននៅពេលមេសម្រាលកូនរូច
ប្រូតេអ៊ីន ខ្លាញ់ កាកសំណល់ សំណើម
≥​  35% ≥ 4% ≤ 5% ≤ 13%

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “មេចំណីសំរាប់ជ្រូកមេក្រមុំមេ ផើមនិងមេបំបៅកូនប្រូតេអ៊ីន៣៦%”