21

វើលដ៏មិច១ ថ្មី (New-World Mix 1)

វើលដ៏មិច១ ថ្មី

 (New-World Mix 1)

សមាសធាតុផ្សំ

 • Vitamin A…………………………7,200,000UI – Nicotinic Acid………………………….6,000mg
 • Vitamin D3………………………….800,000UI – Pantothenic Acid……………………..4,000mg
 • Vitamin E………………………………8,800UI – Iron…………………………………….80,0000mg
 • Vitamin B1……………………………1,000mg – Copper…………………………………40,000mg
 • Vitamin B2………………………………800mg – Zin C……………………………………90,000mg
 • Vitamin B6………………………………400mg – Iodine……………………………………….700mg
 • Vitamin B12……………………………800mcg – Cobalt……………………………………….100mg
 • Vitamin K3………………………………400mg – Mangasnese…………………………40,000mg
 • Folic Acid………………………………..300mg – Selenium…………………………………….80mg
 • ……………………………….16,000mcg
Category:

Description

វើលដ៏មិច១ ថ្មី

 (New-World Mix 1)

សមាសធាតុផ្សំ

 • Vitamin A…………………………7,200,000UI – Nicotinic Acid………………………….6,000mg
 • Vitamin D3………………………….800,000UI – Pantothenic Acid……………………..4,000mg
 • Vitamin E………………………………8,800UI – Iron…………………………………….80,0000mg
 • Vitamin B1……………………………1,000mg – Copper…………………………………40,000mg
 • Vitamin B2………………………………800mg – Zin C……………………………………90,000mg
 • Vitamin B6………………………………400mg – Iodine……………………………………….700mg
 • Vitamin B12……………………………800mcg – Cobalt……………………………………….100mg
 • Vitamin K3………………………………400mg – Mangasnese…………………………40,000mg
 • Folic Acid………………………………..300mg – Selenium…………………………………….80mg
 • ……………………………….16,000mcg

​ការប្រើប្រាស់  

 • ជំនួយវីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែដើម្បីការពារ និងព្យាបាលជម្ងឺខ្វះជីវជាតិវីតាមីន និងជាតិរ៉ែដែលតែងតែ កើតមានលើជ្រូក, បង្កើនសុខភាពការពារ Stress ការពាររាគ, ការពារខ្វះឈាម។
 • ជួយអោយស៊ីច្រើន ឆាប់ធំធាត់ និង កាត់បន្ថយការប្រើចំណីច្រើនហួស ជំនួយអោយរោមទន់រលោង ស្បែកក្រហម និងជួយការពារមិនអោយមានកមរមាស់កើតលើស្បែកសត្វទៀតផង។

កំរិត និងវិធីប្រើ

 • កូនជ្រូកៈ ១គក្រ លាយចំណី ៣០០គក្រ។
 • ជ្រូកធំ(២០-លក់) ១គក្រ លាយចំណី ៤០០គក្រ។
 • មេជ្រូក ជ្រូកពូជៈ ១គក្រ លាយចំណី ៤០០គក្រ។

ប្រយ័ត្នៈ                   ថែរក្សាទុកកន្លែងត្រជាក់តែស្ងួតជៀសវាងត្រូវកំដៅថ្ងៃ។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “វើលដ៏មិច១ ថ្មី (New-World Mix 1)”