33

វើលដ៏មិច១ (World Mix 1)

វើលដ៏មិច១

 (World Mix 1)

សមាសធាតុផ្សំ

 • Vitamin A…………………………1,000,000UI – Nicotinic Acid………………………….1,500mg
 • Vitamin D3……………………….1,000,000UI – Pantothenic Acid…………………..11,000mg
 • Vitamin E……………………………..11,000UI – Iron…………………………………….90,0000mg
 • Vitamin B1……………………………1,300mg – Copper…………………………………50,000mg
 • Vitamin B2………………………………700mg – Zin C………………………………….120,000mg
 • Vitamin B6………………………………500mg – Iodine……………………………………….900mg
 • Vitamin B12……………………………900mcg – Cobalt…………………………………….1200mg
 • Vitamin K3………………………………500mg – Mangasnese…………………………50,000mg
 • Folic Acid………………………………..400mg – Selenium…………………………………..100mg
 • ………………………………20, 000mcg
Category:

Description

វើលដ៏មិច១

 (World Mix 1)

សមាសធាតុផ្សំ

 • Vitamin A…………………………1,000,000UI – Nicotinic Acid………………………….1,500mg
 • Vitamin D3……………………….1,000,000UI – Pantothenic Acid…………………..11,000mg
 • Vitamin E……………………………..11,000UI – Iron…………………………………….90,0000mg
 • Vitamin B1……………………………1,300mg – Copper…………………………………50,000mg
 • Vitamin B2………………………………700mg – Zin C………………………………….120,000mg
 • Vitamin B6………………………………500mg – Iodine……………………………………….900mg
 • Vitamin B12……………………………900mcg – Cobalt…………………………………….1200mg
 • Vitamin K3………………………………500mg – Mangasnese…………………………50,000mg
 • Folic Acid………………………………..400mg – Selenium…………………………………..100mg
 • ………………………………20, 000mcg

​ការប្រើប្រាស់  

 • ជំនួយវីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែដើម្បីការពារ និងព្យាបាលជម្ងឺខ្វះជីវជាតិវីតាមីន និងជាតិរ៉ែដែលតែងតែ កើតមានលើជ្រូក, បង្កើនសុខភាពការពារ Stress ការពាររាគ, ការពារខ្វះឈាម។
 • ជួយអោយស៊ីច្រើន ឆាប់ធំធាត់ និង កាត់បន្ថយការប្រើចំណីច្រើនហួស ជំនួយអោយរោមទន់រលោង ស្បែកក្រហម និងជួយការពារមិនអោយមានកមរមាស់កើតលើស្បែកសត្វទៀតផង។

កំរិត និងវិធីប្រើ

 • កូនជ្រូកៈ ១គក្រ លាយចំណី ៣០០គក្រ។
 • ជ្រូកធំ(២០-លក់) ១គក្រ លាយចំណី ៤០០គក្រ។
 • មេជ្រូក ជ្រូកពូជៈ ១គក្រ លាយចំណី ៤០០គក្រ។

ប្រយ័ត្នៈ                   ថែរក្សាទុកកន្លែងត្រជាក់តែស្ងួតជៀសវាងត្រូវកំដៅថ្ងៃ។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “វើលដ៏មិច១ (World Mix 1)”